Hanuman Chalisa Kannada Lyrics – Kannada Devotional

Hanuman Chalisa Lyrics was originally written in Awadhi dialect of Hindi Language. Hanuman Chalisa is a famous hindu stotra written in praise of Lord Hanuman.

Shri Tulsidas has originally penned Hanuman Chalisa during 16th century and it contains 40 verses.

This verse was sung recently by Hariharan.

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada and English

About the Song

Singer(s)Hariharan
LyricistShri Tulsidas
MusicNA
Star-castNA
Director(s)NA
Producer(s)NA
Music LabelNA

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ
ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ |
ಬರನವು ರಘುವರ ಬಿಮಲ
ಜಸು ಜೋದಾಯಕು ಫಲಚಾರಿ ||

ಬುದ್ದಿ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ
ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ್ |
ಬಲ ಬುದ್ದಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು
ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ಬಿಕಾರ್ ||

ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ್
ಜೈ ಕಪೀಸ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ್ ||೧||

ರಾಮ ಧೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ ||೨||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಘಿ ||೩||

ಕಾಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸ
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸ ||೪||

ಹಾತ್ ವಜ್ರ ಔರ್ ದ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ
ಕಾಂಧೆ ಮೂಂಜ್ ಜನೆಹು ಸಾಜೈ ||೫||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ ||೬||

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೆ ಅತಿ ಚಾತುರ್
ರಾಮ ಕಾಜ್ ಕರಿಬೆ ಕೋ ಆತುರ ||೭||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇಕೋ ರಸಿಯ
ರಾಮ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯ ||೮||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವ
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕಾ ಜರಾವ ||೯||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಘಾರೆ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾಜ್ ಸಂವಾರೆ ||೧೦||

ಲಾಯೇ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ ||೧೧||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹಿ ಬಹುತ್ ಬಡಾಯಿ
ತಮ ಮಾಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಾಹಿ ಸಮ ಭಾಯಿ ||೧೨||

ಸಾಹಸ ಬದನ್ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ್ ಗಾವೈ
ಅಸಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||೧೩||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸ
ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹಿಸ ||೧೪||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಕಪಾಲ ಜಹಾಂಥೆ
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೆ ಕಹಾಂತೆ ||೧೫||

ತಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಹಿ ಕೀನ್ಹ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯೆ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹ ||೧೬||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನ ||೧೭||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನಾ ಪರ ಭಾನು
ಲೀಲ್ಯೋತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು ||೧೮||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹಿ
ಜಲದಿ ಲಾಂಘಿಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹಿ ||೧೯||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ್ ಜಗತ ಕೆ ಜೆಜೆ
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೆ ತೇತೆ ||೨೦||

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ
ಹೋತ ನ ಆಗ್ನ ಬಿನು ಪೈಸಾರೆ ||೨೧||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರನ
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹು ಕೋ ಡರನ ||೨೨||

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ
ತಿನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ್ ತೆ ಕಾಂಪೈ ||೨೩||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ
ಮಹಾವೀರ ಜಬ್ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||೨೪||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರಹಿ ಸಬ ಪೀರ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರ ||೨೫||

ಸಂಕಟ ತೆ ಹನುಮನ ಚುಡಾವೈ
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||೨೬||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜ
ತಿನ ಕೆ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜ ||೨೭||

ಔರ್ ಮನೋರತ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ
ಸೋಯಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ||೨೮||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿದ್ದ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರ ||೨೯||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲ್ಹಾರೆ ||೩೦||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ನವನಿಧಿ ಕೆ ದಾತ
ಅಸಬರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕಿ ಮಾತಾ ||೩೧||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೆ ಪಾಸ
ಸಾದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೆ ದಾಸ ||೩೨||

ತುಮ್ಹಾರೆ ಬಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೆ ದುಃಖ ಬಿಸರಾವೈ ||೩೩||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯಿ
ಜಹ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ ||೩೪||

ಔರ್ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯಿ
ಹನುಮತ ಸೆಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯಿ ||೩೫||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರ ||೩೬||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕಿನಾಯಿ ||೩೭||

ಜೋ ಶತ ಬಾರಾ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯಿ
ಚೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯಿ ||೩೮||

ಜೋ ಯಃ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ
ಹೋಯಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಖಿ ಗೌರೀಸ ||೩೯||

ತುಲಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೀರ
ಕೀಜೈ ನಾತ ಹೃದಯ ಮಹಾಡೇರ ||೪೦||

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ
ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ರೂಪ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ
ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಾ ಭೂಪ ||

ಸಿಯಾವರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ
ಪ್ರಭು ವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ |
ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ
ಉಮಾಪತಿ ಮಹಾದೇವ ಕಿ ಜೈ ||

ಬೋಲೋರೆ ಭೈ ಸಬ ಸಂತಾನ ಕಿ ಜೈ |

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Guru Charana Saroja Raja
Nija Mana Mukuru Sudhaari |
Baranavu Raghuvara Bimala
Jasu Jodaayaku Phalachaari ||

Buddhi Heena Tanu Jaanike
Sumirau Pavana Kumar |
Bala Buddhi Vidya Dehu
Mohi Harahu Kalesha Bikaar ||

Jai Hanuman Jnana Guna Sagar
Jai Kapeesa Tihu Loka Ujaagar ||1||

Raama Dhoota Athulita Baladhaama
Anjaniputra Pavanasuta Naama ||2||

Mahaveera Vikrama Bajarangi
Kumathi Nivaara Sumathi Ke Sanghi ||3||

Kaanchana Barana Biraaja Subesaa
Kaanana Kundala Kunchita Kesaa ||4||

Haath Vajra Aur Dwajaa Biraajai
Kaandhe Moonj Janehu Saajai ||5||

Shankara Suvana Kesari Nandana
Teja Pratapa Mahajaga Vandana ||6||

Vidyaavan Gune Athi Chaathur
Raama Kaaj Karibe Ko Aathur ||7||

Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya
Raama Lakhan Seetha Mana Basiya ||8||

Sookshma Roopadhari Siyahi Dikhaava
Vikata Roopadhari Lanka Jaraava ||9||

Bheema Roopadhari Asura Sanghaare
Raamachandra Ke Kaaj Samwaare ||10||

Laaye Sajeevana Lakhana Jiyaaye
Shri Raghuveera Harashi Ura Laaye ||11||

Raghupathi Keenhi Bahut Badaayi
Tama Mama Priya Bharatahi Sama Bhaayi ||12||

Sahasa Badan Tumharo Yash Gaavai
Asakahi Shripathi Kanta Lagaavai ||13||

Sanakaadika Brahmaadi Munisa
Naarada Saarada Sahita Ahisa ||14||

Yama Kubera Dikapaala Jahaanthe
Kavi Kovida Kahi Sake Kahaanthe ||15||

Tama Upakaara Sugreevahi Keenha
Raama Milaaye Raaja Pada Deenha ||16||

Tumharo Manthra Vibheeshana Maana
Lankeshwara Bhaya Saba Jaga Jaana ||17||

Yuga Sahasra Yojana Para Bhaanu
Leelyothaahi Madhura Phala Jaannu ||18||

Prabhu Mudrikaa Meli Mukha Maahi
Jaladi Laanghigaye Acharaja Naahi ||19||

Durgama Kaaj Jagata Ke Jeje
Sugama Anugraha Tumhare Thethe ||20||

Raama Duvaare Tuma Rakhavaare
Hota Na Aagna Binu Paisaare ||21||

Sab Sukha Lahai Tumhari Sarana
Tum Rakshaka Kaahu Ko Darana ||22||

Aapana Teja Samhaaro Aapai
Tino Loka Haank The Kaampai ||23||

Bhootha Pishaacha Nikata Nahi Aavai
Mahaveera Jaba Naama Sunaavai ||24||

Naasai Roga Harai Sab Peera
Japatha Niranthara Hanumatha Bira ||25||

Sankata The Hanumana Chudavai
Mana Krama Vachana Dhyana Jo Laavai ||26||

Sab Para Raama Tapaswi Raaja
Tina Ke Kaaja Sakala Tuma Saaja ||27||

Aur Manoratha Jo Koyi Laavai
Soyi Amitha Jeevana Phala Paavai ||28||

Chaaro Yuga Parathaapa Tumhaara
Hai Parasidda Jagatha Ujiraaya ||29||

Saadhu Santha Ke Tuma Rakhavaare
Asura Nikandana Raama Dulhaare ||30||

Ashtasiddi Navanidhi Ke Daatha
Asabara Deenha Jaanaki Maatha ||31||

Raama Rasaayana Tumhare Paasa
Saada Raho Raghupathi Ke Daasa ||32||

Tumhare Bajana Raama Ko Paavai
Janama Janama Ke Dukh Bisaraavai ||33||

Antha Kaala Raghuvara Pura Jaayi
Jaha Janmi Haribhakta Kahaayi ||34||

Aur Devatha Chitta Na Dharayi
Hanumatha Seyi Sarva Sukha Karayi ||35||

Sankata Katai Mitai Sab Peera
Jo Sumirai Hanumatha Balabeera ||36||

Jai Jai Jai Hanuman Gosaayi
Krupa Karahu Guru Deva Kinaayi ||37||

Jo Shatha Baara Paata Kara Koyi
Chootahi Bandi Maha Sukha Hoyi ||38||

Jo Yah Padai Hanuman Chalisa
Hoyi Siddhi Saakhi Gowrisa ||39||

Tulasidaasa Sada Hari Chera
Keejai Naatha Hrudaya Mahadera ||40||

Pavana Tanaya Sankata Harana
Mangala Mooruthi Roopa |
Raama Lakhana Seetha Sahita
Hrudaya Basahu Sura Bhoopa ||

Siyaavar Ramachandra Ki Jai
Prabhu Veera Ramachandra Ki Jai |
Pavanasutha Hanuman Ki Jai
Umapathi Mahadeva Ki Jai ||

Bolore Bhai Sab Santhana Ki Jai |

End of Lyrics!

Don’t forget to connect with us on Facebook, Twitter and Pinterest.

If you find any mistakes in the provided lyrics, Feel free to mention them in the comments section/contact us. We’ll correct them asap!

Submit a request for lyrics if you are unable to find one for Kannada Song.

If you are passionate or interested to submit lyrics to our site, you can do it by clicking here. For all Latest Lyrics of Sandalwood, Do Visit Latest Kannada Lyrics!

Comments

Comments